Darmowa dostawa przy zamówieniach powyżej 300zł

Regulamin i polityka prywatności

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO WWW.YIELDCLOTHING.COM

 

§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

NINIEJSZY REGULAMIN, ZWANY DALEJ ”REGULAMINEM”, OKREŚLA  ZASADY KORZYSTANIA ZE SKLEPU INTERNETOWEGO ZNAJDUJĄCEGO SIĘ POD ADRESEM URL HTTP://WWW.YIELDCLOTHING.COM ZWANEGO DALEJ "SKLEPEM".

SKLEP PROWADZONY JEST PRZEZ PODMIOT O NAZWIE OLMARTEX MARCIN SZMIT Z SIEDZIBĄ PRZY UL. PARKOWA 49B/2, 84-200 PĘTKOWICE POSIADAJĄCĄ NIP 958-08-36-196.

ADRES SKLEPU I DANE KONTAKTOWE: ADRES INTERNETOWY WWW.YIELDCLOTHING.COM  E-MAIL – CONTACT@YIELDCLOTHING.COM, TELEFON +48600097051 LUB +48888200107.

KAŻDA OSOBA PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO UŻYTKOWANIA SKLEPU POWINNA ZAPOZNAĆ SIĘ Z JEGO REGULAMINEM.

DOKONYWANIE ZAKUPÓW W SKLEPIE WYMAGA OD KLIENTA POSIADANIA AKTYWNEGO I SPRAWNEGO KONTA POCZTY ELEKTRONICZNEJ EMAIL.

 

§ 2. RODZAJE I ZAKRES DZIAŁALNOŚCI SKLEPU

 

ZA POŚREDNICTWEM SKLEPU PROWADZONA JEST SPRZEDAŻ NA ODLEGŁOŚĆ ZA POMOCĄ SIECI INTERNET ASORTYMENTU Z ZAKRESU ODZIEŻY.

OFEROWANE PRZEDMIOTY SĄ NOWE, WYKONANE RĘCZNIE W POLSCE.

 

§ 3.  POLITYKA PRYWATNOŚCI

 

KLIENT POPRZEZ WYPEŁNIENIE FORMULARZA ZAKUPU I ZAZNACZENIE OKIENKA PRZY STOSOWNYM OŚWIADCZENIU WYRAŻA ZGODĘ NA ZBIERANIE I PRZETWARZANIE JEGO DANYCH OSOBOWYCH ZGODNIE Z USTAWĄ O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH Z DNIA 29.08.1997 R. (DZ. U. Z 2002 R. NR 101, POZ. 926 ZE ZM.) PRZEZ ADMINISTRATORA W CELU NIEZBĘDNYM DO WYKONANIA POSTANOWIEŃ NINIEJSZEGO REGULAMINU I ŚWIADCZONYCH NA JEGO PODSTAWIE USŁUG.

ADMINISTRATOREM DANYCH OSOBOWYCH JEST PODMIOT

OLMARTEX MARCIN SZMIT,

UL. PARKOWA 49B/2

84-200 pętkowice

NIP 958-08-36-196.

GROMADZONE SĄ JEDYNIE DANE OSOBOWE PODANE PRZEZ KLIENTA DOBROWOLNIE. DANE PRZETWARZANE SĄ W CELU NIEZBĘDNYM DO WYKONANIA POSTANOWIEŃ NINIEJSZEGO REGULAMINU, A W SZCZEGÓLNOŚCI W CELU:

A. ZAWARCIA UMOWY SPRZEDAŻY ZAMÓWIONEGO TOWARU,

B. DORĘCZENIA KLIENTOWI TOWARU, NA KTÓRY KLIENT ZŁOŻYŁ ZAMÓWIENIE ,

C. WYSTAWIENIA DOKUMENTU POTWIERDZAJĄCEGO DOKONANIE TRANSAKCJI SPRZEDAŻY TOWARU,

D. ZAKSIĘGOWANIA TRANSAKCJI W INFORMATYCZNYM SYSTEMIE KSIĘGOWYM SKLEPU PRZEZ OKRES WYMAGANY PRZEPISAMI PRAWA ORAZ PRZECHOWANIA DANYCH OSOBOWYCH W INFORMATYCZNYM SYSTEMIE KSIĘGOWYM DLA ZAPEWNIENIA HISTORII TRANSAKCJI HANDLOWYCH DOKONYWANYCH PRZEZ SKLEP.

E. PRZECHOWANIA DANYCH OSOBOWYCH KLIENTA W BAZIE KLIENTÓW.

ZA DODATKOWĄ ZGODĄ UDZIELONĄ PRZEZ KLIENTA, ZGROMADZONE DANE OSOBOWE  MOGĄ BYĆ RÓWNIEŻ WYKORZYSTYWANE W CELACH PROMOCYJNYCH I MARKETINGOWYCH, W TYM W SZCZEGÓLNOŚCI W CELU PRZEDSTAWIANIA KLIENTOWI OFERTY HANDLOWEJ SKLEPU ORAZ INNYCH INFORMACJI MARKETINGOWYCH ZWIĄZANYCH ZE SKLEPEM

W PRZYPADKU SUBSKRYPCJI NEWSLETTERA ORAZ WYRAŻENIA ZGODY NA JEGO OTRZYMYWANIE W PROCESIE REJESTRACJI LUB SKŁADANIA ZAMÓWIENIA (WYRAŻENIA ZGODY NA OTRZYMYWANIE INFORMACJI HANDLOWEJ DROGA ELEKTRONICZNĄ), KONIECZNE JEST JEDYNIE PODANIE W TYM CELU ADRESU E-MAIL, NA KTÓRY PRZESYŁANE BĘDĄ INFORMACJE HANDLOWE OD ADMINISTRATORA. Z PRZESYŁANIA TAKICH INFORMACJI KLIENT MOŻE W KAŻDEJ CHWILI ZREZYGNOWAĆ, LOGUJĄC SIĘ NA SWOJE KONTO W SKLEPIE LUB KLIKAJĄC LINK ANULUJĄCY SUBSKRYPCJĘ  ZNAJDUJĄCY SIĘ W STOPCE KAŻDEGO NEWSLETTERA

 DANE PODANE W TRAKCIE SKŁADANIA ZAMÓWIENIA SĄ PRZETWARZANE RÓWNIEŻ PRZEZ  NASTĘPUJĄCE PODMIOTY W PODANYM ZAKRESIE: IMIĘ I NAZWISKO, ADRES, TELEFON, E-MAIL WSKAZANE JAKO ADRES DOSTAWY PRZEKAZYWANE SĄ FIRMOM PRZEWOZOWYM W POSTACI ETYKIETY/LISTU PRZEWOZOWEGO BĘDĄCEGO JEDNOCZEŚNIE ZLECENIEM DORĘCZENIA PRZESYŁKI. W ZALEŻNOŚCI OD WYBRANEGO RODZAJU PRZESYŁKI PRZEKAZYWANE SĄ

* KURIER DPD

* POCZTA POLSKA

* SERWIS PŁATNOŚCI DOTPAY.PL

KLIENT W KAŻDEJ CHWILI MA PRAWO DOSTĘPU DO TREŚCI SWOICH DANYCH OSOBOWYCH ORAZ PRAWO DO ICH POPRAWIENIA ORAZ ŻĄDANIA ICH USUNIĘCIA;

ADMINISTRATOR INFORMUJE, IŻ KLIENT NIE MA OBOWIĄZKU PODANIA SWOICH DANYCH OSOBOWYCH, JEDNAKŻE ODMOWA ICH PODANIA UNIEMOŻLIWI PRAWIDŁOWE WYKONANIE WOBEC KLIENTA USŁUG OKREŚLONYCH W REGULAMINIE ORAZ ŚWIADCZEŃ WYNIKAJĄCYCH Z UMOWY ZAWIERANEJ MIEDZY SKLEPEM A KLIENTEM.

ZGROMADZONE DANE PODLEGAJĄ STARANNEJ OCHRONIE, ZGODNIE Z OBOWIĄZUJĄCYMI PRZEPISAMI. ADMINISTRATOR DOKŁADA WSZELKICH STARAŃ, ABY PRZECHOWYWANYM DANYM ZAPEWNIĆ WŁAŚCIWY STOPIEŃ BEZPIECZEŃSTWA.

W SKLEPIE WYKORZYSTANE SĄ PLIKI TYPU COOKIES. PODCZAS ODWIEDZIN PRZEZ KLIENTA SERWISU SKLEPU, SYSTEM SKLEPU WYSYŁA DO KOMPUTERA KLIENTA CO NAJMNIEJ JEDEN PLIK COOKIES, W CELU JEDNOZNACZNEGO ZIDENTYFIKOWANIA PRZEGLĄDARKI. SERWER SKLEPU AUTOMATYCZNIE REJESTRUJE INFORMACJE PRZESYŁANE PRZEZ PRZEGLĄDARKĘ KLIENTA W CZASIE WYŚWIETLANIA WITRYN. DZIENNIKI SERWERA MOGĄ ZAWIERAĆ INFORMACJE TAKIE JAK ŻĄDANIE SIECIOWE, ADRES IP, TYP I JĘZYK PRZEGLĄDARKI, DATA I GODZINA PRZESŁANIA ŻĄDANIA. TE INFORMACJE POZWALAJĄ PODNOSIĆ JAKOŚĆ NASZYCH USŁUG DZIĘKI IDENTYFIKOWANIU I PRZECHOWYWANIU PREFERENCJI KLIENTÓW ORAZ ŚLEDZENIU TRENDÓW, TAKICH JAK NA PRZYKŁAD SPOSOBY W JAKICH PRZESZUKIWANA JEST NASZA STRONA. KLIENT MOŻE ZABRONIĆ ODBIERANIA PLIKÓW COOKIES, PRZEZ CO POZOSTANIE ANONIMOWY, ACZKOLWIEK NIE ZEZWALAJĄC NA REJESTRACJĘ PLIKÓW COOKIES, SKLEP NIE BĘDZIE MÓGŁ ZIDENTYFIKOWAĆ KLIENTA ANI JEGO PREFERENCJI. SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE NA TEMAT COOKIES ZAWARTE ZOSTAŁY W POLITYCE COOKIES DOSTĘPNEJ W ZAKŁADCE COOKIES.

SKLEP INFORMUJE KLIENTÓW, IŻ OFEROWANE USŁUGI ZA POŚREDNICTWEM SKLEPU ŚWIADCZONE SĄ ZA POŚREDNICTWEM PUBLICZNEJ SIECI INTERNET. W ZWIĄZKU Z POWYŻSZYM SKLEP ZWRACA UWAGĘ KLIENTÓW NA TO, IŻ KORZYSTANIE Z USŁUG SKLEPU MOŻE WIĄZAĆ SIĘ Z RYZYKIEM ZWIĄZANYM Z INGERENCJĄ OSÓB TRZECICH W TRANSMISJĘ DANYCH PRZESYŁANYCH ZA POŚREDNICTWEM SIECI INTERNET POMIĘDZY SKLEPEM A KLIENTEM.

INFORMACJA O ZASADACH I SPOSOBACH UTRWALANIA, ZABEZPIECZANIA I UDOSTĘPNIANIA PRZEZ SKLEP DRUGIEJ STRONIE TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY:

A)     UTRWALENIE, ZABEZPIECZENIE I UDOSTĘPNIENIE TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY NASTĘPUJE PRZEZ PRZESŁANIE STOSOWNEJ WIADOMOŚCI E-MAIL PO ZAWARCIU UMOWY SPRZEDAŻY.

B)     UTRWALENIE, ZABEZPIECZENIE I UDOSTĘPNIENIE TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY SPRZEDAŻY NASTĘPUJE PRZEZ WYSŁANIE KLIENTOWI NA PODANY ADRES E-MAIL TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY LUB PRZEZ PRZEKAZANIE KLIENTOWI SPECYFIKACJI ZAMÓWIENIA ORAZ DOWODU ZAKUPU.

C)      TREŚĆ ZAWIERANEJ UMOWY JEST DODATKOWO UTRWALONA I ZABEZPIECZONA W SYSTEMIE TELEINFORMATYCZNYM USŁUGODAWCY ORAZ UDOSTĘPNIANA NA KAŻDE ŻĄDANIE KLIENTA.

 

§ 4. WYMOGI TECHNICZNE

 

W CELU PRAWIDŁOWEGO I NIEZAKŁÓCONEGO KORZYSTANIA ZE SKLEPU STACJA/ URZĄDZENIE KOŃCOWE  KLIENTA WINNA SPEŁNIAĆ PONIŻSZE MINIMALNE WYMAGANIA TECHNICZNE:

a. ŁĄCZE INTERNETOWE O PRZESYLE DANYCH 56.6K LUB SZYBSZE,

b. PROCESOR  800  MHZ LUB O  WYŻSZYCH PARAMETRACH,

c. PAMIĘĆ RAM CO NAJMNIEJ128MB ,

d. SYSTEM OPERACYJNY  DOWOLNY,

e. WŁĄCZONA AKCEPTACJA PLIKÓW COOKIES ORAZ SKRYPTÓW JAVA

SKLEP NIE JEST ZOBOWIĄZANY DO DOSTARCZENIA POWYŻSZYCH URZĄDZEŃ I/LUB OPROGRAMOWANIA.

INSTALACJA OPROGRAMOWANIA, O KTÓRYM MOWA W USTĘPIE 1 I 2 JEST PrZEDMIOTEM ODDZIELNEJ UMOWY LICENCYJNEJ POMIĘDZY KLIENTEM A LICENCJODAWCĄ.

WITRYNA INTERNETOWA SKLEPU DOSTOSOWUJE SIĘ DO ROZDZIELCZOŚCI EKRANU,

 

§ 5. ZASADY DOKONYWANIA ZAKUPÓW

 

INFORMACJE PODANE NA STRONACH INTERNETOWYCH SKLEPU, W TYM INFORMACJE O PREZENTOWANYCH PRODUKTACH, A W SZCZEGÓLNOŚCI ICH OPISY, PARAMETRY TECHNICZNE I UŻYTKOWE ORAZ CENY, STANOWIĄ ZAPROSZENIE DO ZAWARCIA UMOWY, W ROZUMIENIU ART. 71 KODEKSU CYWILNEGO.

SKLEP, PRZED DOKONANIEM POTWIERDZENIA ZAKUPU, PRZEDSTAWIA KLIENTOWI NASTĘPUJĄCE INFORMACJE:

DOKŁADNY OPISU DANEGO PRODUKTU I JEGO CECH;

ŁĄCZNĄ CENĘ ZAMÓWIONYCH PRODUKTÓW WRAZ Z PODATKAMI, A TAKŻE OPŁATĄ ZA TRANSPORT, DOSTARCZENIE LUB USŁUGI POCZTOWE ORAZ PODSUMOWUJĄCĄ ŁĄCZNĄ KWOTĘ ZAMÓWIENIA Z WYBRANĄ OPCJĄ DOSTAWY 

DOTYCZĄCE SPOSOBU I TERMINU ZAPŁATY

DOTYCZĄCE SPOSOBU I TERMINU SPEŁNIENIA ŚWIADCZENIA PRZEZ PRZEDSIĘBIORCĘ.

DOKONANIE ZAKUPU PRODUKTU NIE WYMAGA REJESTRACJI W SKLEPIE

SKŁADANIE ZAMÓWIENIA ODBYWA SIĘ ZA POMOCĄ FORMULARZA, DOSTĘPNEGO NA STRONIE SKLEPU, W PODSUMOWANIU KOSZYKA ZAKUPÓW, W KTÓRYM KLIENT PODAJE NASTĘPUJĄCE DANE:

IMIĘ I NAZWISKO LUB NAZWA FIRMY

ADRES EMAIL

NUMER TELEFONU

NIP, JEŻELI KLIENT WYMAGA DOWODU ZAKUPU W FORMIE FAKTUrY VAT

DANE ADRESOWE DO WYSYŁKI

KLIENT SKŁADA ZAMÓWIENIE PO ZAPOZNANIU SIĘ Z INFORMACJAMI OKREŚLONYMI W TREŚCI REGULAMINU SKLEPU ORAZ INFORMACJAMI WSKAZANYMI  W UST. 2, KTÓRE ZOSTANĄ WYŚWIETLONE W POSTACI ELEKTRONICZNEJ W OSTATNIM ETAPIE WYPEŁNIANIA ELEKTRONICZNEGO FORMULARZA POPRZEDZAJĄCYM WYRAŻENIE WOLI ZWIĄZANIA SIĘ UMOWĄ  POPRZEZ KLIKNIĘCIA PRZYCISKU „ZAMAWIAM Z OBOWIĄZKIEM ZAPŁATY”. PO PRZECZYTANIU ZGROMADZONYCH INFORMACJI OKREŚLONYCH DLA DANEGO ZAMÓWIENIA KLIENTA, KLIENT WYRAŻA WOLĘ ZWIĄZANIA UMOWĄ POPRZEZ NACIŚNIĘCIE PRZYCISKU „ZAMAWIAM Z OBOWIĄZKIEM ZAPŁATY”

WSZYSTKIE CENY PODAWANE NA STRONACH SKLEPU SĄ W ZŁOTYCH POLSKICH I ZAWIERAJĄ PODATEK VAT. CENA WYŚWIETLANA W PODSUMOWANIU KOSZYKA PRZEZ ZŁOŻENIEM ZAMÓWIENIA UWZGLĘDNIA KOSZTY PRZESYŁKI ZGODNIE Z WYBRANĄ PRZEZ KLIENTA OPCJĄ.

SKLEP ZOBOWIĄZUJE DOSTARCZENIA RZECZY POZBAWIONYCH WAD.

ZAMÓWIENIE UWAŻA SIĘ ZA PRZYJĘTE DO REALIZACJI PO POTWIERDZENIU PRZEZ SKLEP PRZYJĘCIA ZAMÓWIENIA ZŁOŻONEGO PRZEZ KLIENTA.

POTWIERDZENIE PRZYJĘCIA ZAMÓWIENIA PRZESYŁANE JEST AUTOMATYCZNIE PO ZŁOŻENIU ZAMÓWIENIA PRZEZ KLIENTA;

SKLEP MOŻE WSTRZYMAĆ PRZYJĘCIE ZAMÓWIENIA W SYTUACJI PODJĘCIA WĄTPLIWOŚCI CO DO PRAWDZIWOŚCI BĄDŹ RZETELNOŚCI WSKAZANYCH PRZEZ KLIENTA DANYCH W FORMULARZU REJESTRACYJNYM. W TAKIM PRZYPADKU SKLEP NIEZWŁOCZNIE SKONTAKTUJE SIĘ Z KLIENTEM W CELU WYJAŚNIENIA PRZEDMIOTOWYCH WĄTPLIWOŚCI.

W PRZYPADKU NIEDOSTĘPNOŚCI CZĘŚCI PRODUKTÓW OBJĘTYCH ZAMÓWIENIEM KLIENT JEST O TYM NIEZWŁOCZNIE INFORMOWANY. KLIENT DECYDUJE, CZY ZAMÓWIENIE MA BYĆ ZREALIZOWANE CZĘŚCIOWO CZY W CAŁOŚCI ANULOWANE.

KLIENT I SKLEP ZWIĄZANI SĄ CENĄ PRODUKTU OBOWIĄZUJĄCĄ W CHWILI ZŁOŻENIA NA NIEGO ZAMÓWIENIA.

W SKLEPIE HONOROWANE SĄ NASTĘPUJĄCE SPOSOBY PŁATNOŚCI:

A) PŁATNOŚĆ ZA POBRANIEM PRZY ODBIORZE PRZESYŁKI DORĘCZANEJ PRZEZ FIRMĘ KURIERSKĄ,

B) SYSTEM PŁATNOŚCI ELEKTRONICZNYCH:

* PAYPAL

* Dotpay

* UMOWĘ UZNAJE SIĘ ZA ZAWARTĄ Z CHWILĄ POTWIERDZENIA PRZYJĘCIA ZAMÓWIENIA W PRZYPADKU WYBORU PŁATNOŚCI ZA POBRANIEM BĄDŹ Z CHWILĄ DOKONANIA WPŁATY PRZEZ KLIENTA, PO UPRZEDNIM OTRZYMANIU POTWIERDZENIA PRZYJĘCIA ZAMÓWIENIA DO REALIZACJI.

ZAMÓWIONY TOWAR JEST WYSYŁANY DO 3 DNI ROBOCZYCH:

OD ZAKSIĘGOWANIA KWOTY NALEŻNEJ ZA PRODUKT W PRZYPADKU WYBORU PŁATNOŚCI Z GÓRY,

OD POTWIERDZENIA PRZYJĘCIA ZAMÓWIENIA DO REALIZACJI W PRZYPADKU WYBORU PŁATNOŚCI PRZY ODBIORZE

PRZESYŁKI WYSYŁANE SĄ ZA POŚREDNICTWEM FIRMY KURIERSKIEJ DPD, POCZTY POLSKIEJ. KOSZTY PRZESYŁKI WYNOSZĄ ODPOWIEDNIO 16 PLN PRZY PRZEDPŁACIE ORAZ 19 PLN PRZY PŁATNOŚCI ZA POBRANIEM. KOSZT PRZESYŁEK ZAGRANICZNYCH USTALANY JEST INDYWIDUALNIE Z KLIENTEM – W ZALEŻNOŚCI OD DOCELOWEGO MIEJSCA DOSTAWY.

W PRZYPADKU ZAMÓWIENIA KILKU SZTUK TOWARU TOWAR CO DO ZASADY PAKOWANY JEST ZBIORCZO W JEDNA PRZESYŁKĘ CHYBA ŻE, WYBIERAJĄC SPOSÓB DOSTAWY KLIENT WSKAŻE INNY SPOSÓB PAKOWANIA I ZAZNACZY OPCJE ODRĘBNEJ DOSTAWY DLA KAŻDEGO PRODUKTU.

 O WYSYŁANIU TOWARU KLIENT ZOSTANIE POWIADOMIONY DROGĄ MAILOWĄ. PRZY WYBORZE PRZESYŁKI KURIERSKIEJ, KLIENT OTRZYMA POCZTĄ ELEKTRONICZNĄ NUMER PRZESYŁKI. PRZESYŁKĘ MOŻNA ZLOKALIZOWAĆ POD NASTĘPUJĄCYM ADRESEM: HTTP://WWW.DPD.COM.PL/SUBPAGE.ASP ID_KAT=3&ID=33&MARK=18.

 JEŻELI TOWAR MA ZOSTAĆ PRZESŁANY PRZEZ SKLEP KLIENTOWI BĘDĄCEMU KONSUMENTEM, NIEBEZPIECZEŃSTWO PRZYPADKOWEJ UTRATY LUB USZKODZENIA RZECZY (TOWARU ) PRZECHODZI NA KLIENTA Z CHWILĄ JEJ WYDANIA KLIENTOWI. ZA WYDANIE RZECZY (TOWARU)  UWAŻA SIĘ JEJ POWIERZENIE PRZEZ SKLEP PRZEWOŹNIKOWI, JEŻELI SKLEP NIE MIAŁ WPŁYWU NA WYBÓR PRZEWOŹNIKA PRZEZ KUPUJĄCEGO.

WRAZ Z PRODUKTEM SKLEP WYSYŁA FORMULARZ INFORMACYJNY (POUCZENIE O ODSTĄPIENIU OD UMOWY) ORAZ FORMULARZ O ODSTĄPIENIU OD UMOWY – FORMULARZE STANOWIĄ ZAŁĄCZNIK NR 1 I 2 DO NINIEJSZEGO REGULAMINU.

WRAZ Z PRODUKTEM WYSYŁANY JEST PARAGON POTWIERDZAJĄCY DOKONANIE ZAKUPU. NA ŻYCZENIE KLIENTA WYSTAWIANA JEST FAKTURA VAT. KLIENT ZOBOWIĄZANY JEST DO PODANIA PEŁNYCH DANYCH NIEZBĘDNYCH DO PRAWIDŁOWEGO WYSTAWIENIA FAKTURY VAT:

IMIĘ I NAZWISKO/FIRMĘ,

ADRES ZAMIESZKANIA/SIEDZIBY,

NUMER NIP (W PRZYPADKU FIRM), NUMER PESEL (OSOBY FIZYCZNE),

NUMER ZAMÓWIENIA,

ADRES KORESPONDENCYJNY

KAŻDY REJESTRUJĄCY SIĘ I/LUB DOKONUJĄCY ZAMÓWIENIA KLIENT WYRAŻA ZGODĘ NA OTRZYMYWANIE NA PODANY PRZEZ SIEBIE ADRES EMAIL INFORMACJI ZWIĄZANYCH Z PRZEBIEGIEM TRANSAKCJI, ZAWIADOMIEŃ O  ZMIANACH W NINIEJSZYM REGULAMINIE.

 INNE INFORMACJE DOTYCZĄCE DZIAŁANIA SERWISU, A TAKŻE ZAWIERAJĄCE INFORMACJĘ HANDLOWĄ O NOWYCH PRODUKTACH LUB USŁUGACH SERWISU, O PROMOCJACH SERWISU ORAZ PROMUJĄCYCH PRODUKTY PARTNERÓW ADMINISTRATORA PRZESYŁANE BĘDĄ TYLKO TYM KLIENTOM, KTÓRZY WYRAZILI NA TO ZGODĘ.

 

§ 6.  REKLAMACJE

W ZAKRESIE REKLAMACJI KLIENT BĘDĄCY KONSUMENTEM MOŻE REALIZOWAĆ UPRAWNIENIA PRZYZNANE PRZEZ PRZEPISY USTAWĘ KODEKS CYWILNY Z DNIA 23 KWIETNIA 1964 R. (DZ. U. NR 16, POZ. 93 ZE ZM.)  ORAZ USTAWY Z DNIA 30 MAJA 2014 R. O PRAWACH KONSUMENTA (DZ. U. 2014 POZ . 827 Z DNIA 24 CZERWCA 2014 R.).

SKLEP JEST ODPOWIEDZIALNY WZGLĘDEM KLIENTA Z TYTUŁU RĘKOJMI , JEŻELI RZECZ SPRZEDANA ( TOWAR)  MA WADĘ FIZYCZNĄ LUB PRAWNĄ. WADA FIZYCZNA POLEGA NA NIEZGODNOŚCI RZECZY SPRZEDANEJ (TOWARU) Z UMOWĄ. W SZCZEGÓLNOŚCI RZECZ SPRZEDANA (TOWAR)  JEST NIEZGODNA Z UMOWĄ, JEŻELI:

NIE MA WŁAŚCIWOŚCI, KTÓRE RZECZ TEGO RODZAJU POWINNA MIEĆ ZE WZGLĘDU NA CEL W UMOWIE OZNACZONY ALBO WYNIKAJĄCY Z OKOLICZNOŚCI LUB PRZEZNACZENIA;

NIE MA WŁAŚCIWOŚCI, O KTÓRYCH ISTNIENIU SKLEP ZAPEWNIŁ KLIENTA W TYM PRZEDSTAWIAJĄC PRÓBKĘ LUB WZÓR;

NIE NADAJE SIĘ DO CELU, O KTÓRYM KLIENT POINFORMOWAŁ SKLEP PRZY ZAWARCIU UMOWY, A SKLEP NIE ZGŁOSIŁ ZASTRZEŻENIA CO DO TAKIEGO JEJ PRZEZNACZENIA;

ZOSTAŁA KLIENTOWI WYDANA W STANIE NIEZUPEŁNYM.

REKLAMACJE DOTYCZĄCE ZAMÓWIONYCH TOWARÓW MOGĄ BYĆ SKŁADANE DROGĄ MAILOWĄ NA ADRES CONTACT@YIELDCLOTHING.COM LUB LISTEM POLECONYM NA ADRES OLMARTEX MARCIN SZMIT UL. PARKOWA 49B/2, 84-200 PĘTKOWICE. DLA UŁATWIENIA SKŁADANIA REKLAMACJI, FORMULARZ ZWROTU ZAMIESZCZONY ZOSTAŁ NA SAMYM DOLE W ZAŁĄCZNIKU B DO REGULAMINU SKLEPU INTERNETOWEGO WWW.YIELDCLOTHING,COM. 

WNOSZĄC REKLAMACJĘ, PROSIMY O PODANIE NASTĘPUJĄCYCH DANYCH:  IMIĘ I NAZWISKO KLIENTA, ADRES, DANE POZWALAJĄCE NA IDENTYFIKACJĘ SPRZEDAŻY: LOGIN ORAZ NUMER ZAMÓWIENIA, PRZEDMIOT I PRZYCZYNĘ REKLAMACJI, DANE KONTAKTOWE.

OKREŚLAJĄC SPOSÓB REALIZACJI ZOBOWIĄZAŃ SKLEPU W ZAKRESIE ZGŁOSZONEJ REKLAMACJI W PRZEDMIOCIE WYSTĄPIENIA WAD FIZYCZNYCH LUB PRAWNYCH RZECZY, KLIENT BĘDĄCY KONSUMENTEM, MA PRAWO ZŁOŻYĆ OŚWIADCZENIE O OBNIŻENIU CENY ALBO O ODSTĄPIENIU OD UMOWY, CHYBA, ŻE SKLEP NIEZWŁOCZNIE I BEZ NADMIERNYCH NIEDOGODNOŚCI DLA KLIENTA WYMIENI RZECZ WADLIWĄ NA WOLNĄ OD WAD ALBO WADĘ USUNIE. OGRANICZENIE TO NIE MA ZASTOSOWANIA, JEŻELI RZECZ BYŁA JUŻ WYMIENIONA LUB NAPRAWIANA PRZEZ SPRZEDAWCĘ (SKLEP) ALBO SKLEP NIE UCZYNIŁ ZADOŚĆ OBOWIĄZKOWI WYMIANY RZECZY NA WOLNĄ OD WAD LUB USUNIĘCIA WADY.

JEŻELI KLIENT JEST KONSUMENTEM , MOŻE ZAMIAST ZAPROPONOWANEGO PRZEZ SKLEP USUNIĘCIA WADY ŻĄDAĆ WYMIANY RZECZY NA WOLNĄ OD WAD ALBO ZAMIAST WYMIANY RZECZY ŻĄDAĆ USUNIĘCIA WADY, CHYBA ŻE DOPROWADZENIE RZECZY DO ZGODNOŚCI Z UMOWĄ W SPOSÓB WYBRANY PRZEZ KLIENTA JEST NIEMOŻLIWE ALBO WYMAGAŁOBY NADMIERNYCH KOSZTÓW W PORÓWNANIU ZE SPOSOBEM PROPONOWANYM PRZEZ SKLEP. PRZY OCENIE NADMIERNOŚCI KOSZTÓW UWZGLĘDNIA SIĘ WARTOŚĆ RZECZY WOLNEJ OD WAD, RODZAJ I ZNACZENIE STWIERDZONEJ WADY, A TAKŻE BIERZE SIĘ POD UWAGĘ NIEDOGODNOŚCI, NA JAKIE NARAŻAŁBY KLIENTA INNY SPOSÓB ZASPOKOJENIA.

OBNIŻONA CENA POWINNA POZOSTAWAĆ W TAKIEJ PROPORCJI DO CENY WYNIKAJĄCEJ Z UMOWY, W JAKIEJ WARTOŚĆ RZECZY Z WADĄ POZOSTAJE DO WARTOŚCI RZECZY BEZ WADY.

KLIENT NIE MOŻE ODSTĄPIĆ OD UMOWY, JEŻELI WADA JEST NIEISTOTNA.

REKLAMACJE ZGŁASZANE PRZEZ KLIENTA BĘDĄ ROZPATRYWANE W TERMINIE DO 14 DNIU OD MOMENTU ICH ZGŁOSZENIA. BRAK OŚWIADCZENIA W TYM TERMINIE UWAŻA SIĘ ZA UZNANIE ROSZCZEŃ ZGŁOSZONYCH PRZEZ KLIENTA.

KLIENT ZOSTANIE POWIADOMIONY O ROZSTRZYGNIĘCIU ZGŁOSZONEJ REKLAMACJI TĄ SAMĄ DROGĄ, JAKĄ PRZESŁANA ZOSTAŁA REKLAMACJA, CHYBA, ŻE KLIENT ZASTRZEŻE INNĄ FORMĘ KONTAKTU. ROZSTRZYGNIĘCIE REKLAMACJI ZOSTANIE DODATKOWO PRZESŁANE DROGĄ ELEKTRONICZNĄ NA WSKAZANY PRZEZ KLIENTA ADRES E-MAIL.

W PRZYPADKU POZYTYWNEGO ROZSTRZYGNIĘCIA REKLAMACJI SKLEP WYSYŁA DO KLIENTA TOWAR WOLNY OD WAD LUB Z USUNIĘTĄ W ROZSĄDNYM CZASIE WADĄ. JEŚLI NAPRAWA LUB WYMIANA NA NOWY DANEGO PRODUKTU NIE SĄ MOŻLIWE Z PRZYCZYN WSKAZANYCH W UST. 5  I 6, SKLEP STOSOWNIE DO ZŁOŻONEGO PRZEZ KLIENTA ALTERNATYWNEGO ŻĄDANIA – OBNIŻY CENĘ LUB ZWRÓCI RÓWNOWARTOŚĆ CENY PRODUKTU, POWIĘKSZONĄ O KOSZTY PRZESYŁKI.

 § 7. ODSTĄPIENIE OD UMOWY

ZGODNIE Z USTAWĄ Z DNIA 30 MAJA 2014R. O PRAWACH KONSUMENTA (DZ. U. 2014 POZ. 827) KLIENT  BĘDĄCY KONSUMENTEM MA PRAWO DO PISEMNEGO ODSTĄPIENIA OD ZAWIERANEJ UMOWY BEZ PODANIA PRZYCZYNY W TERMINIE CZTERNASTU  DNI OD DNIA WYDANIA RZECZY TJ. OD MOMENTU, W KTÓRYM KLIENT WSZEDŁ W POSIADANIE RZECZY , LUB W KTÓRYM OSOBA TRZECIA INNA NIŻ PRZEWOŹNIK WSKAZANA PRZEZ KLIENTA  WESZŁA W POSIADANIE RZECZY. DO ZACHOWANIA CZTERNASTODNIOWEGO TERMINU, O KTÓRYM MOWA W UST. 1, WYSTARCZAJĄCE JEST WYSŁANIE OŚWIADCZENIA O ODSTĄPIENIU PRZED JEGO UPŁYWEM. INFORMACJĘ O CHĘCI ZWROTU TOWARU NALEŻY UPRZEDNIO PRZESŁAĆ NA ADRES MAILOWY: CONTACT@YIELDCLOTHING.COM ORAZ DODANIE FORMULArza ZWROTU (FORMULArz ZWROTu ZAMIESZCZONY ZOSTAŁ NA SAMYM W ZAŁĄCZNIKU B DO REGULAMINU SKLEPU INTERNETOWEGOWWW.YIELDCLOTHING,COM) DO PRZESYŁKI PRODUKTU.

KORZYSTANIE Z PRZEDMIOTOWEGO FORMULARZA JEST OBOWIĄZKOWE.

ZGODNIE Z ART. 38 USTAWY O PRAWACH KONSUMENTA, PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY ZAWARTEJ NA ODLEGŁOŚĆ, ZGODNIE Z USTAWĄ, NIE PRZYSŁUGUJE KONSUMENTOWI W WYPADKACH:

A. O ŚWIADCZENIU USŁUG, JEŻELI PRZEDSIĘBIORCA WYKONAŁ W PEŁNI USŁUGĘ ZA WYRAŹNA ZGODA KONSUMENTA, KTÓRY ZOSTAŁ POINFORMOWANY PRZED ROZPOCZĘCIEM ŚWIADCZENIA, ŻE PO SPEŁNIENIU ŚWIADCZENIA PRZEZ PRZEDSIĘBIORCĘ UTRACI PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY;

* W KTÓREJ CENA LUB WYNAGRODZENIE ZALEŻY OD WAHAŃ NA RYNKU FINANSOWYM, NAD KTÓRYMI PRZEDSIĘBIORCA NIE SPRAWUJE KONTROLI, I KTÓRE MOGĄ WYSTĄPIĆ PRZED UPŁYWEM TERMINU DO ODSTĄPIENIA OD UMOWY;

* W KTÓREJ PRZEDMIOTEM ŚWIADCZENIA JEST RZECZ NIEPREFABRYKOWANA, WYPRODUKOWANA WEDŁUG SPECYFIKACJI KONSUMENTA LUB SŁUŻĄCA ZASPOKOJENIU JEGO ZINDYWIDUALIZOWANYCH POTRZEB;

* W KTÓREJ PRZEDMIOTEM ŚWIADCZENIA JEST RZECZ ULEGAJĄCA SZYBKIEMU ZEPSUCIU LUB MAJĄCA KRÓTKI TERMIN PRZYDATNOŚCI DO UŻYCIA;

* W KTÓREJ PRZEDMIOTEM ŚWIADCZENIA JEST RZECZ DOSTARCZANA W ZAPIECZĘTOWANYM OPAKOWANIU, KTÓREJ PO OTWARCIU OPAKOWANIA NIE MOŻNA ZWRÓCIĆ ZE WZGLĘDU NA OCHRONĘ ZDROWIA LUB ZE WZGLĘDÓW HIGIENICZNYCH, JEŻELI OPAKOWANIE ZOSTAŁO OTWARTE PO DOSTARCZENIU;

* W KTÓREJ PRZEDMIOTEM ŚWIADCZENIA SĄ RZECZY, KTÓRE PO DOSTARCZENIU, ZE WZGLĘDU NA SWÓJ CHARAKTER, ZOSTAJĄ NIEROZŁĄCZNIE POŁĄCZONE Z INNYMI RZECZAMI;

* W KTÓREJ PRZEDMIOTEM ŚWIADCZENIA SĄ NAPOJE ALKOHOLOWE, KTÓRYCH CENA ZOSTAŁA UZGODNIONA PRZY ZAWARCIU UMOWY SPRZEDAŻY, A KTÓRYCH DOSTARCZENIE MOŻE NASTĄPIĆ DOPIERO PO UPŁYWIE 30 DNI I KTÓRYCH WARTOŚĆ ZALEŻY OD WAHAŃ NA RYNKU, NAD KTÓRYMI PRZEDSIĘBIORCA NIE MA KONTROLI;

* W KTÓREJ KONSUMENT WYRAŹNIE ŻĄDAŁ, ABY PRZEDSIĘBIORCA DO NIEGO PRZYJECHAŁ W CELU DOKONANIA PILNEJ NAPRAWY LUB KONSERWACJI; JEŻELI PRZEDSIĘBIORCA ŚWIADCZY DODATKOWO INNE USŁUGI NIŻ TE, KTÓRYCH WYKONANIA KONSUMENT ŻĄDAŁ, LUB DOSTARCZA RZECZY INNE NIŻ CZĘŚCI ZAMIENNE NIEZBĘDNE DO WYKONANIA NAPRAWY LUB KONSERWACJI, PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY PRZYSŁUGUJE KONSUMENTOWI W ODNIESIENIU DO DODATKOWYCH USŁUG LUB RZECZY;

* W KTÓREJ PRZEDMIOTEM ŚWIADCZENIA SĄ NAGRANIA DŹWIĘKOWE LUB WIZUALNE ALBO PROGRAMY KOMPUTEROWE DOSTARCZANE W ZAPIECZĘTOWANYM OPAKOWANIU, JEŻELI OPAKOWANIE ZOSTAŁO OTWARTE PO DOSTARCZENIU; O DOSTARCZANIE DZIENNIKÓW, PERIODYKÓW LUB CZASOPISM, Z WYJĄTKIEM UMOWY O PRENUMERATĘ;

ZAWARTEJ W DRODZE AUKCJI PUBLICZNEJ;

W PRZYPADKU ODSTĄPIENIA OD UMOWY KLIENT ZOBOWIĄZANY JEST DO ZWROTU TOWARU NA          ADRES:

OLMARTEX MARCIN SZMIT

UL. PARKOWA 49B/2

84-200 PĘTKOWICE

NIE PÓŹNIEJ NIŻ 14 DNI OD DNIA, W KTÓRYM ODSTĄPIŁ OD UMOWY, CHYBA ŻE SKLEP ZAPROPONOWAŁ, ŻE SAM ODBIERZE RZECZ. ODSYŁANY TOWAR NALEŻY ZAPAKOWAĆ W SPOSÓB UNIEMOŻLIWIAJĄCY JEGO USZKODZENIE W TRANSPORCIE.

W PRZYPADKU SKORZYSTANIA PRZEZ KLIENTA Z UPRAWNIENIA, O KTÓRYM MOWA W UST. 1, BEZPOŚREDNIE KOSZTY ZWROTU TOWARU  POKRYWA KLIENT .

W PRZYPADKU ODSTĄPIENIA OD NINIEJSZEJ UMOWY KLIENTOWI ZWRACANE SĄ WSZYSTKIE OTRZYMANE OD NIEGO PŁATNOŚCI, W TYM OBEJMUJĄCE  KOSZTY DOSTARCZENIA RZECZY (Z WYJĄTKIEM DODATKOWYCH KOSZTÓW WYNIKAJĄCYCH Z WYBRANEGO PRZEZ KLIENTA SPOSOBU DOSTARCZENIA INNEGO NIŻ NAJTAŃSZY ZWYKŁY SPOSÓB DOSTARCZENIA OFEROWANY W  RAMACH DOSTAWY TOWARÓW  DOSTĘPNY W SKLEPIE), NIEZWŁOCZNIE, A W KAŻDYM PRZYPADKU NIE PÓŹNIEJ NIŻ 14 DNI OD DNIA, W KTÓRYM SKLEP ZOSTAŁ POINFORMOWANY O DECYZJI KLIENTA  O WYKONANIU PRAWA ODSTĄPIENIA OD UMOWY ZE SKLEPEM.

ZWROTU PŁATNOŚCI SKLEP DOKONUJE PRZY UŻYCIU TAKIEGO SAMEGO SPOSOBU ZAPŁATY, JAKIEGO UŻYŁ KLIENT, CHYBA, ŻE KLIENT WYRAŹNIE ZGODZIŁ SIĘ NA INNY SPOSÓB ZWROTU, KTÓRY NIE WIĄŻĘ SIĘ DLA NIEGO Z ŻADNYMI KOSZTAMI.  

SKLEP MOŻE WSTRZYMAĆ SIĘ ZE ZWROTEM PŁATNOŚCI DO CZASU OTRZYMANIA ZWRACANEGO TOWARU (RZECZY) LUB DO CZASU DOSTARCZENIA DOWODU ODESŁANIA TEGO TOWARU W ZWIĄZKU Z ODSTĄPIENIEM W ZALEŻNOŚCI OD TEGO, KTÓRE ZDARZENIE NASTĄPI WCZEŚNIEJ.

JEŻELI KLIENT BĘDĄCY KONSUMENTEM WYBRAŁ SPOSÓB DOSTARCZENIA RZECZY (TOWARU) INNY NIŻ NAJTAŃSZY ZWYKŁY SPOSÓB DOSTARCZENIA OFEROWANY PRZEZ PRZEDSIĘBIORCĘ, (DOTYCZY SPOSOBU PIERWOTNEJ DOSTAWY DO KLIENTA) PRZEDSIĘBIORCA NIE JEST ZOBOWIĄZANY DO ZWROTU KLIENTOWI PONIESIONYCH PRZEZ NIEGO DODATKOWYCH KOSZTÓW

§ 8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE I OPIS MOŻLIWOŚCI SKORZYSTANIA Z POZASĄDOWYCH SPOSOBÓW ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ

1. POSTANOWIENIA NINIEJSZEGO REGULAMINU NIE MAJĄ NA CELU WYŁĄCZAĆ ANI OGRANICZAĆ JAKICHKOLWIEK PRAW KLIENTA BĘDĄCEGO JEDNOCZEŚNIE KONSUMENTEM PRZYSŁUGUJĄCYCH MU NA MOCY BEZWZGLĘDNIE WIĄŻĄCYCH PRZEPISÓW PRAWA. W PRZYPADKU NIEZGODNOŚCI POSTANOWIEŃ NINIEJSZEGO REGULAMINU Z POWYŻSZYMI PRZEPISAMI, PIERWSZEŃSTWO MAJĄ TE PRZEPISY.

2. W SPRAWACH NIEUREGULOWANYCH NINIEJSZYM REGULAMINEM ZASTOSOWANIE MAJĄ PRZEPISY PRAWA POLSKIEGO, W TYM W SZCZEGÓLNOŚCI USTAWY Z DNIA 30 MAJA 2014 R. O PRAWACH KONSUMENTA(DZ. U. 2014 POZ . 827 Z DNIA 24 CZERWCA 2014 R.) ORAZ USTAWY Z DNIA 23 KWIETNIA 1964 R. - KODEKS CYWILNY (DZ.U. 1964 NR 16 POZ. 93 ZE ZM.).

3. INFORMACJE W ZAKRESIE MOŻLIWOŚCI SKORZYSTANIA PRZEZ KLIENTA  BĘDĄCEGO KONSUMENTEM Z POZASĄDOWYCH SPOSOBÓW ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ ORAZ ZASADY DOSTĘPU DO TYCH PROCEDUR DOSTĘPNE SĄ W SIEDZIBACH ORAZ NA STRONACH INTERNETOWYCH POWIATOWYCH (MIEJSKICH) RZECZNIKÓW KONSUMENTÓW, ORGANIZACJI SPOŁECZNYCH, DO KTÓRYCH ZADAŃ STATUTOWYCH NALEŻY OCHRONA KONSUMENTÓW, WOJEWÓDZKICH INSPEKTORATÓW INSPEKCJI HANDLOWEJ ORAZ POD NASTĘPUJĄCYMI ADRESAMI INTERNETOWYMI URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW:

HTTP://WWW.UOKIK.GOV.PL/SPORY_KONSUMENCKIE.PHP;

HTTP://WWW.UOKIK.GOV.PL/SPRAWY_INDYWIDUALNE.PHP;

HTTP://WWW.UOKIK.GOV.PL/WAZNE_ADRESY.PHP;

KLIENT BĘDĄCY KONSUMENTEM POSIADA M.IN. NASTĘPUJĄCE MOŻLIWOŚCI SKORZYSTANIA Z POZASĄDOWYCH SPOSOBÓW ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ:

1. STAŁY POLUBOWNY SĄD KONSUMENCKI DZIAŁAJĄCY PRZY INSPEKCJI HANDLOWEJ- MOŻLIWOŚĆ ZWRÓCENIA SIĘ Z WNIOSKIEM O ROZSTRZYGNIĘCIE SPORU WYNIKŁEGO Z ZAWARTEJ UMOWY SPRZEDAŻY;

2. WOJEWÓDZKI INSPEKTOR INSPEKCJI HANDLOWEJ MOŻLIWOŚĆ ZWRÓCENIA SIĘ Z WNIOSKIEM O WSZCZĘCIE POSTĘPOWANIA MEDIACYJNEGO W SPRAWIE POLUBOWNEGO DO  CZASU ZAKOŃCZENIA SPORU MIĘDZY KLIENTEM A SKLEPEM;

3. POWIATOWY (MIEJSKI) RZECZNIK KONSUMENTÓW LUB ORGANIZACJA SPOŁECZNA, DO KTÓREJ ZADAŃ STATUTOWYCH NALEŻY OCHRONA KONSUMENTÓW (M.IN. FEDERACJA KONSUMENTÓW, STOWARZYSZENIE KONSUMENTÓW POLSKICH). PORADY UDZIELANE SĄ PRZEZ FEDERACJĘ KONSUMENTÓW POD BEZPŁATNYM NUMEREM INFOLINII KONSUMENCKIEJ 800 007 707 ORAZ PRZEZ STOWARZYSZENIE KONSUMENTÓW POLSKICH POD ADRESEM EMAIL: PORADY@DLAKONSUMENTOW.PL

ZAŁĄCZNIKI DO REGULAMINU

A. INFORMACJE DOTYCZĄCE KORZYSTANIA Z PRAWA ODSTĄPIENIA OD UMOWY – POUCZENIE O ODSTĄPIENIU OD UMOWY

PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

MAJĄ PAŃSTWO PRAWO ODSTĄPIĆ OD NINIEJSZEJ UMOWY W TERMINIE 14 DNI BEZ PODANIA JAKIEJKOLWIEK PRZYCZYNY.

TERMIN DO ODSTĄPIENIA OD UMOWY WYGASA PO UPŁYWIE 14 DNI OD DNIA

A. w kTÓRYM WESZLI PAŃSTWO W POSIADANIE RZECZY LUB W KTÓRYM OSOBA TRZECIA INNA NIŻ PRZEWOŹNIK I WSKAZANA PRZEZ PAŃSTWA WESZŁA W POSIADANIE RZECZY

B. W KTÓRYM WESZLI PAŃSTWO W POSIADANIE OSTATNIEJ Z RZECZY LUB W KTÓRYM OSOBA TRZECIA INNA NIŻ PRZEWOŹNIK I WSKAZANA PRZEZ PAŃSTWA WESZŁA W POSIADANIE OSTATNIEJ Z RZECZY.

ABY SKORZYSTAĆ Z PRAWA ODSTĄPIENIA OD UMOWY, MUSZĄ PAŃSTWO POINFORMOWAĆ OSOBĘ ODPOWIEDZIALNĄ ZA WYKONANIE CZYNNOŚCI ODSTĄPIENIA OD UMOWY: ALEKSANDRA SZMIT, TEL. KOM. 600097051, CONTACT@YIELDCLOTHING.COM

OLMARTEX MARCIN SZMIT

       UL. PARKOWA 49B/2,

84-200 PĘTKOWICE

O SWOJEJ DECYZJI O ODSTĄPIENIU OD NINIEJSZEJ UMOWY W DRODZE JEDNOZNACZNEGO OŚWIADCZENIA.

A. (INFORMUJEMY, IŻ OŚWIADCZENIE MOŻE ZOSTAĆ PRZESŁANE POCZTĄ LUB POCZTĄ ELEKTRONICZNĄ).

ABY ZACHOWAĆ TERMIN DO ODSTĄPIENIA OD UMOWY, WYSTARCZY, ABY WYSŁALI PAŃSTWO INFORMACJE DOTYCZĄCA WYKONANIA PRZYSŁUGUJĄCEGO PAŃSTWU PRAWA ODSTĄPIENIA OD UMOWY PRZED UPŁYWEM TERMINU DO ODSTĄPIENIA OD UMOWY.

SKUTKI ODSTĄPIENIA OD UMOWY

W PRZYPADKU ODSTĄPIENIA OD NINIEJSZEJ UMOWY ZWRACAMY PAŃSTWU WSZYSTKIE OTRZYMANE OD PAŃSTWA PŁATNOŚCI, W TYM KOSZTY DOSTARCZENIA RZECZY (Z WYJĄTKIEM DODATKOWYCH KOSZTÓW WYNIKAJĄCYCH Z WYBRANEGO PRZEZ PAŃSTWA SPOSOBU DOSTARCZENIA INNEGO NIŻ NAJTAŃSZY ZWYKŁY SPOSÓB DOSTARCZENIA OFEROWANY PRZEZ NAS), NIEZWŁOCZNIE, A W KAŻDYM PRZYPADKU NIE PÓŹNIEJ NIŻ 14 DNI OD DNIA, W KTÓRYM ZOSTALIŚMY POINFORMOWANI O PAŃSTWA DECYZJI O WYKONANIU PRAWA ODSTĄPIENIA OD NINIEJSZEJ UMOWY. ZWROTU PŁATNOŚCI DOKONAMY PRZY UŻYCIU TAKICH SAMYCH SPOSOBÓW PŁATNOŚCI, JAKIE ZOSTAŁY PRZEZ PAŃSTWA UŻYTE W PIERWOTNEJ TRANSAKCJI, CHYBA ZE WYRAŹNIE ZGODZILIŚCIE SIĘ PAŃSTWO NA INNE ROZWIĄZANIE; W KAŻDYM PRZYPADKU NIE PONIOSĄ PAŃSTWO ŻADNYCH OPŁAT W ZWIĄZKU Z TYM ZWROTEM.

MOŻEMY WSTRZYMAĆ SIĘ ZE ZWROTEM PŁATNOŚCI DO CZASU OTRZYMANIA RZECZY.

PROSZĘ ODESŁAĆ LUB PRZEKAZAĆ NAM RZECZ NIEZWŁOCZNIE, A W KAŻDYM RAZIE NIE PÓŹNIEJ NIŻ 14 DNI OD DNIA, W KTÓRYM POINFORMOWALI NAS PAŃSTWO O ODSTĄPIENIU OD NINIEJSZEJ UMOWY. TERMIN JEST ZACHOWANY, JEŻELI ODEŚLĄ PAŃSTWO RZECZ PRZED UPŁYWEM TERMINU 14 DNI.

BĘDĄ PAŃSTWO MUSIELI PONIEŚĆ BEZPOŚREDNIE KOSZTY ZWROTU RZECZY, W KWOCIE 15 PLN.

ODPOWIADAJĄ PAŃSTWO TYLKO ZA ZMNIEJSZENIE WARTOŚCI RZECZY WYNIKAJĄCE Z KORZYSTANIA Z NIEJ W SPOSÓB INNY NIŻ BYŁO TO KONIECZNE DO STWIERDZENIA CHARAKTERU, CECH I FUNKCJONOWANIA RZECZY.

 

B. FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY

ADRESAT:

olmartex marcin szmit,

ul. PARKOWA 49B/2, 84-200 PĘTKOWICE,

nip: 958-08-36-196

ADRES INTERNETOWY: WWW.YIELDCLOTHING.COM

e-mail: CONTACT@YIELDCLOTHING.COM  

TEL.: +48600097051, +48888200107

WYPEŁNIA OSOBA DOKONUJĄCA ZWROTU/WYMIANY:

 

IMIĘ I NAZWISKO: ____________________________________________________________________

ADRES ZGŁASZAJĄCEGO:_________________________________________________________________

NUMER TELEFONU:____________________________________________________________________
ADRES MAILOWY:_____________________________________________ _______________________

DANE KONTA BANKOWEGO, NA KTÓRY MA NASTĄPIĆ PRZELEW ZAPŁACONEJ KWOTY:

__________________________________________________________________________________

DATA ZAKUPU: ___________________ DATA ZGŁOSZENIA ZWROTU:________________________________

NUMER ZAMÓWIENIA:__________________________________________________________________

W PRZYPADKU CZĘŚCIOWEGO ZWROTU ZAMÓWIENIA PROSZĘ PODAĆ NR POZYCJI Z FAKTURY ORAZ ILOŚĆ SZTUK:

__________________________________________________________________________________

 

 

 

PROSZĘ O ZAZNACZENIE KRZYŻYKIEM POWODU ZWROTU ZAKUPIONEGO TOWARU:

[__] ZŁY ROZMIAR

[__] RODZAJ TKANINY NIEZGODNY Z OCZEKIWANIAMI

[__] ODCIEŃ KOLORU NIEZGODNY Z OCZEKIWANIAMI

[__] NIEODPOWIEDNIE WYKOŃCZENIE PRODUKTU

[__] DOSTAWA NIEZGODNA Z ZAMÓWIENIEM

[__] TOWAR NIEZGODNY Z OPISEM

[__] INNY (JAKI?)

 

_____________________________________________________________________________

 

 

ZAPOZNAŁEM/ŁAM SIĘ Z REGULAMINEM SKLEPU INTERNETOWEGO YIELD CLOTHING I Z ZASADAMI DOKONYWANIA ZWROTÓW.

 

 

DATA I PODPIS:_____________________

 

 


Produkt poprawnie dodany do koszyka
Ilość
Suma
0 produkty w Twoim koszyku. Jest jeden produkt w Twoim koszyku.
Kwota całkowita
Całkowity koszt wysyłki  To be determined
Suma
Kontynuuj zakupy Realizuj zamówienie